Adatkezelési Tájékoztató

Melléklet – Adatkezelési Tájékoztató

 

 1. Adatkezelő megnevezése

 

HALVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

címe/székhely: Szigetszentmiklós Banán utca 21 B , 

nyilvántartási száma: 13-01-0004195,

adószám: 19304704-1-13 , 

számlaszám: 11742252-25549409 -00000000

e-mail címe: halvedelmialapitvany@gmail.com

a továbbiakban: Adatkezelő

 

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem jelöl ki.

 

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

A jelen tájékoztató szerinti adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: Rendelet)
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
 • a személy- és vagyonvédelemi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény.

 

III. Személyes adatok kezelése a szerződés megkötése során

 

 1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

 1. Természetes személyek szerződéses adatai (állampolgárság, név, születési hely, születési idő, lakcím, telefonszám, anyja neve): ügyfelek és más harmadik személyek beazonosítása abból a célból, hogy a keresett kapcsolattartó számára megfelelő tájékoztatást lehessen adni, illetve adatkezelés történik a szerződéskötés esetén a pénzmosási törvény által előírt azonosítási kötelezettségnek való megfelelés érdekében történik, valamint az adatkezelés az Adatkezelő és az érintett közötti szerződés teljesítése céljából történik; és

 

 1. minden más saját döntés alapján megadott információ.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

 

 • JOGOS ÉRDEK: Az adatkezelés jogalapja egyrészt az Adatkezelő arra vonatkozó jogszerű érdeke, hogy a Támogatót beazonosíthassa, vele kapcsolatba léphessen.

 

 • SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE: Szerződéskötéssel kapcsolatban az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő és a Támogató közötti szerződés teljesítése, illetve a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelés.

 

 • JOGI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE: Szerződéskötés esetén további jogalap az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (pl. bizonylat megőrzési kötelezettség)

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

A szerződéskötés során megadott adatok a szerződés hatálya valamint a vonatkozó elévülési idő alatt kerülnek megőrzésre kivéve a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat, amelyek a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésben meghatározott könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó 8 éves időtartam végét követő 1 év leteltével kerülnek törlésre.

 

 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

 

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

 

Az érintett által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő arra kijelölt képviselői, esetleges munkatársai, megbízottjai és vezető tisztségviselői ismerhetik meg.

 

A személyes adatok nem kerülnek továbbításra.

 

Az Adatkezelő ezen túlmenően csak jogszabályban meghatározott esetben adja át a személyes adatokat. Így például, amennyiben

– az érintettet érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az érintett személyes adatait (is) tartalmazó iratok átadása,

– a valamely nyomozó hatóság megkeresi az Adatkezelőt, és a büntető eljáráshoz a munkavállaló személyes adatait (is) tartalmazó iratok továbbítását kéri.

– valamely egyéb hatóság jogszabályban meghatározott feladatkörében eljárva az érintett személyes adatait (is) tartalmazó iratok továbbítását kéri.

 

4.2. Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén található szervereken tárolja. A személyes adatok tárolásához az Adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

5.1. A tájékoztatáskéréshez való jog

 

Az érintett az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az Adatkezelő tájékoztassa:

– milyen személyes adatot,

– milyen jogalapon,

– milyen adatkezelési cél miatt,

– milyen forrásból,

– mennyi ideig kezeli,

– az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz

biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

 

Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti.

 

5.2. A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse valamely személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti.

 

5.3. A törléshez való jog

 

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a személyes adatok kezelése jogi kötelezettség teljesítése vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Amennyiben azonban e feltételek nem állnak fenn, akkor az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti.

 

5.4. A zároláshoz való jog

 

Az érintett az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

 

5.5. Adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett bizonyos esetekben jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, tehát az érintett kérésére az Adatkezelő az adatokat CD-re kiírva az érintettnek átadja.

 

5.6. A tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha az érintett szerint az Adatkezelő kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha folyamatban lévő hatósági eljárás során a személyes adatait tartalmazó megkeresését az Adatkezelő átadja a hatóság számára.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

 

6.1. Bírósági eljárás kezdeményezése

 

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:

http://birosag.hu/torvenyszekek

 

6.2. Felügyeleti Hatósághoz intézett bejelentés

 

Az érintett bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak a kezelésével jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

1530 Budapest, Pf. 5.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

+36 1 391 1400

+36 1 391 1410 (fax)

ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu

 

Kérjük az érintetteket, hogy a hatékonyság érdekében esetleges panaszukkal először az Adatkezelő felé forduljanak, hogy az Adatkezelő megtehesse a szükséges lépéseket.

 

Jelen Adatvédelmi tájékoztatót az Adatkezelő jogosult időről-időre megváltoztatni.